Op 9 en 23 april 2019 vonden de eerste onderhandelingsrondes over de nieuwe cao’s in de Metaal en Techniek plaats. De eerste overlegronde stond in het teken van een toelichting van de voorstellen door werkgevers en vakbonden en beantwoording van elkaars vragen. Tijdens de tweede ronde hebben beide partijen hun standpunten besproken.

Financiële ruimte niet onbeperkt
De werkgevers hebben tijdens de eerste overlegronde benadrukt dat na een aantal goede jaren de economische vooruitzichten onzekerder zijn geworden. We hebben de vakbonden laten weten dat de markt na het hoogtepunt in 2018 inmiddels een flinke stap terug doet. Ook zijn er duidelijk verschillen tussen de diverse sectoren in de Metaal en Techniek. De financiële ruimte zal dus de komende jaren niet onbeperkt zijn.

Onze voorstellen
De inzet van werkgevers in de komende onderhandelingen is erop gericht om ouderen betaalbaar en vitaal aan de slag te houden. Het gaat dan met name om de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers (kosten en leeftijdsafhankelijke regelingen) en hun duurzame inzetbaarheid. Onderwerpen die werkgevers agenderen zijn onder andere seniorendagen, ploegendienst en overwerk boven de 55 jaar. Ook stellen de werkgevers voor cao-maatregelen te nemen om kort ziekteverzuim terug te dringen en de opbouw van vakantiedagen bij ziekte te beperken.

Voorstellen vakbonden
De bonden zetten fors in op een loonstijging van 5% op jaarbasis. Verder willen de bonden verdergaande loonafspraken maken voor jeugdigen en werknemers met een laag inkomen. Ook stellen zij voor de om inzet van flexwerkers en de mogelijkheden voor flexibel werken te beperken. In de laatste cao is een zogenoemde pilot betreffende het Generatiepact afgesproken; een nu vrijwillige afspraak om ouderen de gelegenheid te geven minder te werken waardoor meer jongeren kans krijgen op een vaste baan. De vakbonden willen dit pact als recht voor werknemers gaan afspreken.

Economische verwachtingen
De tweede onderhandelingsronde stond in het teken van economische verwachtingen. Werkgevers en vakbonden hebben hun standpunten besproken en uitgebreid stilgestaan bij de actuele economische ontwikkelingen en de stand van de conjunctuur. Werkgevers benadrukken dat de economische groei afneemt en dat er momenteel met diverse risico’s en onzekerheden rekening gehouden moet worden.

Verder besproken
Tijdens het overleg is ook het onderwerp generatiepact aan de orde geweest. Werkgevers zijn van mening dat het pact voor wat betreft jong-voor-oud niet aan de verwachtingen niet voldoet. Werkgevers vinden het te vroeg om het project direct aan de kant te schuiven.
Daarnaast is uitgebreid gesproken over het volgende:
– de zeggenschap van werknemers en kaderleden
– de werkgevers hebben de conclusie getrokken dat de cao op vele vlakken afgerond is, vele zaken kunnen op bedrijfsniveau worden geregeld waardoor maatwerk mogelijk is
– de vakbonden houden vast aan hun loonvoorstel van 5%, loonvoorstellen zijn nog niet gedaan door de werkgevers

De onderhandelingen worden voortgezet op 8 mei a.s.

Museum Prinsenhof