Per 1 juli 2023 stijgt het wettelijk minimumloon met 3,13%. In de cao is afgesproken dat de schaallonen en de lonen van de medewerkers binnen de schalen met datzelfde percentage worden verhoogd. In de cao is het volgende opgenomen over de loonsverhoging per 1 juli 2023:

• Op 1 juli 2023 worden de schaallonen en de lonen van de medewerkers die niet meer verdienen dan het oude maximum van hun schaal, verhoogd met 3,13%.
• Op 1 juli 2023 worden de lonen van de medewerkers die meer verdienen dan het oude maximum van hun schaal, maar minder dan het nieuwe, verhoogd tot het nieuwe maximum van hun schaal.
• Na 1 januari 2023 vooruitlopend op een cao-verhoging gegeven loonsverhogingen en eenmalige uitkeringen, bonussen en provisie uitgezonderd, mogen met de loonsverhoging van 1 juli 2023 verrekend worden.

Let ook nog op de eenmalige uitkering per 1 juni voor medewerkers die bovenschalig zijn:
• Medewerkers die per 1 januari 2023 geen cao-loonsverhoging ontvangen, meer verdienen dan het nieuwe maximum van hun schaal, maar niet meer dan € 4400, ontvangen per 1 juni 2023 een eenmalige uitkering van 2,5% over het loon van juni 2022 t/m mei 2023.
• Het totale loon is het loon waarover vakantietoeslag wordt berekend. Voor degenen die geen vast aantal uren werken en die na 1 juli 2022 in dienst kwamen, is het gemiddelde loon over de maanden waarin ze in dienst waren t/m december 2022 de basis voor de berekening.
• Van 2 juli 2022 t/m 30 juni 2023 gegeven loonsverhogingen en eenmalige uitkeringen, bonussen en provisie uitgezonderd, mogen met de eenmalige uitkering worden verrekend.

www.inretail.nl