TOGS – € 4.000 voor direct getroffen ondernemers (TOGS)

De Togs-regeling is per 26 juni 2020 verlopen en is opgevolgd door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Klik hier voor meer informatie over de TVL. Hieronder vindt u informatie over deze (oude) TOGS-regeling.

Op grond van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) kregen bepaalde ondernemers een tegemoetkoming van € 4.000, met name om hun vaste lasten te dragen zoals de huur van hun bedrijfspand.

Hierbij golden onder andere de volgende voorwaarden:

  • De hoofdactiviteit van de onderneming stond op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste SBI-codes.
  • Niet-horecaondernemingen verklaren dat zij tijdens de aanvraag ten minste 1 vestiging met een ander adres hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag het privéadres eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres.
  • De ondernemer verklaart dat hij/zij, van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020, een omzetverlies verwacht van ten minste € 4.000 euro.
  • De ondernemer verklaart dat hij/zij, van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020, ten minste € 4.000 euro aan vaste lasten verwacht, ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.

De tegemoetkoming was in eerste instantie bedoeld voor mkb-bedrijven (met en zonder personeel) die een “dominant effect zien op hun bedrijfsvoering” door het wegblijven van de consument als direct gevolg van overheidsmaatregelen zoals gedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies (denk hierbij aan de horeca en evenementenorganisaties).

Deze regeling is op 28 maart 2020 uitgebreid naar een aantal non-food winkelbranches, waaronder (op ons verzoek) de bedrijven die staan ingeschreven met als hoofdactiviteit Winkels in juweliersartikelen en uurwerken (SBI-code 47.77). De gedachte hierachter was dat deze winkels weliswaar open konden blijven maar dat ook zij hun inkomsten sterk zagen teruglopen als direct gevolg van overheidsmaatregelen, zoals de kabinetsaanwijzing om 1,5 meter afstand te houden en zoveel mogelijk thuis te blijven.

Op 7 april 2020 heeft het kabinet de regeling opnieuw uitgebreid, nu naar branches waarvan men het aannemelijk vond dat deze ook door de overheidsmaatregelen waren getroffen (bijvoorbeeld omdat ze voor hun omzet en inkomen direct afhankelijk zijn van de winkelbranches), waaronder (op ons verzoek) de bedrijven die staan ingeschreven met als hoofdactiviteit Reparatie van uurwerken en juweliersartikelen (SBI-code 95.25) en Groothandels in juweliersartikelen en uurwerken (SBI-code 46.48).

Wij hebben het ministerie van EZK en de RVO er met klem en argumenten op gewezen dat er in onze branche nog meer bedrijven waren die een dergelijke tegemoetkoming hard nodig hadden, zoals winkels die onder een andere SBI-code staan ingeschreven (bijvoorbeeld als edelsmid, uurwerkhersteller of ontwerpbureau), ondernemers die boven hun winkel wonen of vanaf hun privéadres werken en ondernemers die als hoofdactiviteit hebben het ontwerpen en vervaardigen van sieraden en uurwerken. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een aanpassing op de regeling: nevencodes werden toegevoegd aan de regeling. 

Bedrijven die meenden recht te hebben op de Tegemoetkoming schade COVID-19 maar die onder een andere SBI-code dan hierboven genoemd geregistreerd staan in het Handelsregister konden dit melden door middel van het formulier Melding niet-aansluitende SBI-code. Hier kon men aangeven welke SBI-code men had en welke SBI-code men meende te moeten hebben en waarom. De RVO heeft deze verzoeken per geval bekeken op redelijkheid en billijkheid, dan wel getoetst aan de economische activiteit waarmee de onderneming in het Handelsregister staat ingeschreven.

Een aantal belangrijke zaken waar men op moest letten was:

  • met het meldingsformulier vraagt u nog niet de Tegemoetkoming schade COVID-19 aan;
  • het wijzigen van de SBI-code van de hoofdactiviteit van uw bedrijf kan consequenties hebben voor de lonen en pensioenen van uw personeel (uw bedrijf kan onder een andere cao en pensioenfonds gaan vallen) en,
  • u moet goed kijken of de nieuwe hoofdactiviteit binnen het geldende bestemmingsplan past.

De TOGS-regeling richtte zich op ondernemers die daadwerkelijk beschikten over een fysieke vestiging of fysieke productiemiddelen die los staan van de eigen woning, essentieel zijn voor de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten en zorgen voor omvangrijke, periodiek terugkerende vaste lasten. Daarom gold in principe als voorwaarde dat de onderneming op een ander adres staat ingeschreven dan het huisadres. Ondernemers die boven de winkel wonen of die thuiswerker zijn konden ook een aanvraag indienen, mits ze omvangrijke periodieke vaste lasten hadden (dat maakt ze anders dan bij wijze van spreken iemand die alleen een laptop en een bureau nodig heeft) en voldeden aan de andere voorwaarden (SBI-code, omzetverlies en kosten van tenminste € 4.000 etc.). Er werd dan om een aanvullende verklaring gevraagd, waaruit moest blijken dat de bedrijfsactiviteiten van de aanvrager een zekere minimale omvang had. Ook dit heeft de RVO per geval bekeken. Als voorbeeld werd gegeven: “Kappers waarbij de onderneming staat ingeschreven op een ander adres dan het woonadres, komen dus automatisch in aanmerking voor de tegemoetkoming, waar collega’s die ingeschreven staan op het huisadres pas in aanmerking komen als blijkt uit de verklaring dat zij omvangrijke bedrijfsactiviteiten hebben.”

De voorwaarden van de TOGS-regeling zijn op het volgende punt aangepast. Een ondernemer kwam in aanmerking als hij ten minste één vestiging met een ander adres heeft dan zijn privéadres. Of als hij verklaarde een vestiging te hebben die fysiek is afgescheiden van zijn privéwoning, en die een eigen opgang of toegang heeft. Voor een aantal sectoren gold een uitzondering hierop, zoals marktkooplui of rijschoolhouders.

Ondernemers die niet in aanmerking kwamen voor de TOGS-regeling konden wellicht wel gebruik maken van de andere steunmaatregelen zoals de Tozo en de NOW.

De tegemoetkoming kon worden aangevraagd via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: www.rvo.nl

Kijk hier voor het formulier Melding niet-aansluitende SBI-code

Kijk hier voor de kamerbrief met toelichting bij de TOGS-regeling d.d. 7 april 2020.

Kijk hier voor meer informatie over de TOGS-regeling.

Nevencodes toegevoegd aan TOGS-regeling (€ 4.000)

Vanaf 29 april 2020 konden ondernemers ook aanspraak maken op de TOGS-regeling met één van hun geregistreerde nevenactiviteiten. Tot dan kon dit alleen op basis van de SBI-code van de hoofdactiviteit. Dit besluit gold met terugwerkende kracht vanaf de openstelling van deze regeling, en gold dus voor iedereen die op 15 maart die nevencodes had geregistreerd. De voorwaarden voor de TOGS-regeling bleven hetzelfde.

Kijk hier voor meer informatie over de uitbreiding van de TOGS-regeling.