Belangrijke ontwikkeling
Begin deze maand meldden we dat een nieuwe cao op zich laat wachten. De uitgewerkte scenario’s voor een nieuwe cao hadden onvoldoende draagvlak. Vandaag melden we een belangrijke ontwikkeling die mogelijk toch snel tot een nieuwe cao leidt!

Ultiem eindbod
Vanmorgen is een nieuw scenario als een ultiem eindbod voor een tweejarige cao aan de vakbonden gepresenteerd. Vanwege een achterban raadpleging die zij moeten organiseren, is er op 9 januari duidelijkheid over een nieuwe cao Retail non-food. Dit komt nog op tijd voor eventuele aanpassingen in de salarisadministratie van januari.

Duidelijke boodschap
Afgelopen weken spraken we honderden werkgevers, waaronder juweliers en parfumerieën, via informatiesessies, bezoeken en via de telefoon. Zij gaven ons een duidelijke boodschap mee: “Zorg voor duidelijkheid en rust als het gaat over de loonkosten per 1 januari 2024.” Werkgeverspartijen hebben daarom van de belofte om nieuwe scenario’s uit te werken prioriteit gemaakt.

De nieuwe scenario’s zorgden voor draagvlak en eensgezindheid bij de Beleidsgroep Werkgeverszaken (allemaal ondernemingen uit de achterban) en ook bij besturen van werkgeversverenigingen. Iedereen is zich ervan bewust dat het ook in dit scenario onmogelijk blijkt om alle problemen op te lossen. De grootste zorg blijft de enorme loonkostenstijging. Daar is in de Beleidsgroep Werkgeverszaken en in de besturen dan ook uitgebreid over gesproken. Maar het alternatief van een lange cao-loze, en daardoor onrustige, periode vindt men nog onwenselijker gezien de boodschap die leden massaal afgeven.

36-urige werkweek
De grote loonkostenstijging komt door het kabinetsbesluit om opnieuw het wettelijk minimumloon fors te verhogen en bovendien de 36-urige werkweek te hanteren als uitgangspunt voor het wettelijke minimumuurloon. Omdat de cao Retail non-food meer uren kent, zorgt dit voor een extra stijging.

Oplossingsrichtingen
We zien oplossingsrichtingen om de extra loonkosten die het hanteren van de 36-urige werkweek tot gevolg heeft te dempen. Met een werkroosterplanning op basis van 36 uur als basisprincipe verlaag je de totale loonkosten per maand. Het is daarom ook verstandig om uw winkelopeningstijden te analyseren. Zijn alle uren voldoende rendabel?

Uurloonschalen
We hebben het effect van een nieuwe cao uitgewerkt in de nieuwe uurloonschalen. Let op: deze zijn pas van toepassing als de nieuwe cao definitief is.

Bericht aan medewerkers
Wij adviseren u om medewerkers duidelijkheid te geven over de huidige situatie. De boodschap kan zijn: “Er is door werkgevers een eindbod bij de vakbonden neergelegd. Op 9 januari is er duidelijkheid over wel of geen nieuwe cao. Dit is ruim op tijd om nog eventuele aanpassingen in de salarissen door te voeren.”

Hoe verder
Op het moment dat er meer duidelijkheid is over de cao ontvangt u een cao-update.